Selectie voor de Grote Prijs 2011: de 12 provinciale kandidaten

ACW, de isolatiepartner van de Limburgers

"We willen dat alle inwoners van Limburg, jong en oud, werkenden en werklozen, allochtonen of niet, getrouwd of vrijgezel, mannen en vrouwen, tegen 2020 hun daken en zolders isoleren.” (Noëlla Jacobs van ACW-Limburg)

ACW-Limburg organiseert sinds drie jaar samenaankopen van isolatiemateriaal. Hiermee helpt ze de inwoners van de provincie bij het nemen van keuzes betreffende noodzakelijke ingrepen aan hun huis en proberen ze de drempels zo laag mogelijk te houden. Het doel: dat alle inwoners van de provincie hun huis isoleren tegen 2020! Het initiatief werd door ACW gelanceerd naar aanleiding van een reeks studies van woningen in de streek waaruit bleek dat zeer veel huizen slecht of niet geïsoleerd waren. Dankzij de samenaankoop isoleerde ACW-Limburg de afgelopen drie jaar al 10.000 daken in de provincie.

www.acwlimburg.be

Al’Binète: bio in XL formaat

“De groei van de biosector wordt door de andere sectoren benijd, maar hij wordt ook door de de supermarkten verrekend. Al’Binète streeft naar het behoud van de waarden en wil tegelijk een zo kort mogelijke keten tussen de producent en de consument verzekeren.” (Paul Mathieu, coördinator van de coöperatieve Al’Binète)

De coöperatieve Al’Binète, die haar thuisbasis in het centrum van Luik heeft, ontstond op initiatief van een groep Waalse bioproducenten en biedt al twintig jaar biologische geteelde groenten en fruit aan. De doelstellingen van de coöperatie zijn in al die tijd nog niet veranderd: de promotie van duurzame landbouw met respect voor mens en milieu, de consumenten de voordelen van groenten en fruit zonder pesticiden doen ontdekken, het nastreven van zo kort mogelijke ketens en het geven van een rechtvaardige prijs voor iedereen. In de winkel Al’binète en de superette BioSaveurs zijn 15 voltijdse equivalenten tewerkgesteld. Een deel van hen vertegenwoordigt de coöperatieve op vier vroegmarkten (Spa, Huy, Malmedy en Verviers).

www.albinete.be

CRABE: de “oostkust” van Waals-Brabant

“CRABE werd opgericht door lokale actoren die zich wilden verenigen om de situatie van de bevolking van het oosten van Waals-Brabant te verbeteren. Deze liep immers het risico achterop te raken, terwijl de andere zones van de provincie in volle ontwikkeling waren.” (Jean Delespesse, coördinator van de vzw CRABE)

De plattelandsbevolking in het oosten van Waals-Brabant dreigt steeds armer te worden. Om deze evolutie een halt toe te roepen, richtte een groep vooruitstrevende mensen met diverse achtergronden de vzw CRABE op (Coöperatie, onderzoek en animatie in het oosten van Waals-Brabant). CRABE is een centrum voor permanente vorming en socio-professionele inschakeling. Het biedt cursussen groenteteelt en biologische landbouw, alfabetisering, maar ook een kunstgalerij, die openstaat voor kunstenaars uit de streek, en diverse ateliers. De vzw gaat voor participatief beheer en integreert haar medewerkers in de diverse projecten voor sociale, economische, culturele en ecologische ontwikkeling die in de provincie worden uitgevoerd.

www.crabe.be

L’Espoir: een ecologisch bouwproject voor gezinnen met een laag inkomen

“Door hun betrokkenheid bij het project gingen ook tal van buurtbewoners actief meewerken. Ze geven andere bewoners raad omtrent energiebesparing en werken momenteel samen aan een project voor een milieuvriendelijke tuin.” (Geert De Pauw, van het Buurthuis Bonnevie)

L’Espoir is een gebouw met 14 appartementen die sinds juni 2010 worden bewoond. L’Espoir is ook de naam van een groep bewoners die in samenwerking met het Buurthuis Bonnevie, de CIRE (Coördinatie en Initiatieven voor en door  Vluchtelingen en Buitenlanders) en het Woningsfonds van Brussels Hoofdstedelijk Gewest, beslisten om een ecologisch bouwproject te lanceren als antwoord op de huisvestingscrisis in Brussel. Het gebouw dat ze in Molenbeek optrokken, beantwoordt aan de standaarden op het gebied van passief wonen en biedt vandaag aan 14 gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om in hun dagelijkse leven flink te besparen dankzij een drastische vermindering (tot 90%) van hun energiekosten. De gezinnen worden bovendien actief betrokken in dit project, dat een initiatief is van het Buurthuis Bonnevie.

http://espoirmolenbeek.blogspot.com - www.bonnevie40.be

EcoHuis Antwerpen: alles over duurzaam wonen onder één dak

“EcoHuis werd opgericht op basis van de gedachte dat ieder van ons wil leven, wonen en bouwen op een milieuvriendelijke manier, maar dat het voor veel mensen moeilijk is om die stap te zetten wegens een gebrek aan kennis of aan middelen.” (Dirk Van Regenmortel, coördinator van het project EcoHuis)

EcoHuis Antwerpen is een milieueducatief centrum opgericht door de stad Antwerpen. Het bevat een bezoekerscentrum met een interactieve tentoonstelling over milieu en duurzame ontwikkeling, een gebouw gewijd aan duurzaam bouwen en hernieuwbare energie, een milieuvriendelijke tuin en een zaal voor conferenties en workshops. De bezoekers kunnen er op een ludieke manier ontdekken hoe ze tot het milieubehoud kunnen bijdragen. Daarnaast is het ook een adviescentrum waar mensen terecht kunnen voor tips rond duurzaam wonen en voor informatie over de verschillende premies voor ecologische (ver)bouwen. EcoHuis Antwerpen krijgt elk jaar zo’n 15.000 bezoekers over de vloer.

www.ecohuisantwerpen.be

La Ferme Nos Pilifs: een job voor iedereen!

“We zijn er in ons hart van overtuigd dat het succes van La Ferme te danken is aan het feit dat we onze sociale en economische doelstellingen nastreven met respect voor de mensen en de natuur die ons omringt.” (Benoît Ceysens, directeur van La Ferme Nos Pilifs)

La Ferme Nos Pilifs geeft mentaal gehandicapten al sinds 1984 de mogelijkheid om autonomer te leven door hen jobs aan te bieden die niet alleen tot hun zelfontplooiing bijdragen, maar bovendien ook milieuvriendelijk zijn. Een honderdtal werknemers, allemaal met een matige handicap, worden er ondersteund door een team van 40 begeleiders. Samen telen ze biologische landbouwproducten, kweken gevogelte en produceren kwaliteitsvolle honing. La Ferme Nos Pilifs waakt over het economische evenwicht van haar activiteiten en biedt gehandicapten de kans over hun eigen inkomsten te beschikken en op die manier minder afhankelijk te zijn van bijstand.

www.fermenospilifs.be

La Gaume, een kweektuin voor groen… en voor talent

“La Gaume is het schoolvoorbeeld van een onderneming die oorspronkelijk werd opgericht uit waardering voor de capaciteiten van personen in een moeilijke situatie en die uitgroeide tot een economisch haalbare onderneming die nieuwe beroepen integreert met een oog op de toekomst.” (Xavier Fournier, directeur van La Gaume)

De beschutte werkplaats Pépinières La Gaume werd opgericht in 1978 en is actief in de tuinbouw, de biologische groenteteelt en ecologisch bouwen. Ze streeft ernaar haar impact op het milieu tot een minimum te beperken en hanteert in die context een milieumanagementsysteem: de onderneming installeerde een intern containerpark, benut het dakwater en ijvert voor bewustmaking onder haar klanten en de scholen in de buurt. La Gaume heeft zich ook gespecialiseerd in een aantal specifieke diensten voor de klanten, zoals de installatie van waterbekkens, de aanleg van groendaken en de aanleg van natuurlijke zwembaden. Ze lanceerde zich ook in de biologische groenteteelt. Om al die redenen had Pépinières La Gaume al de Godefroid Prijs voor Duurzame Ontwikkeling 2010 gewonnen, die door de Provincie Luxemburg wordt toegekend.

www.pepiniereslagaume.be

MilieuAdviesWinkel: een infoloket voor milieubewust leven

“We verstrekken informatie aan de inwoners van de 26 gemeentes waarvan we partner zijn. Alleen al met betrekking tot milieuvriendelijk bouwen en wonen overschreden we vorig jaar de kaap van 800 uur duurzaam advies.” (Goedele de Vos van de vzw Gents MilieuFront, projectverantwoordelijke)

De MilieuAdviesWinkel is een permanent infoloket dat gratis concrete en praktijkgerichte informatie aanbiedt over milieuvriendelijk bouwen en verbouwen, maar ook over duurzame consumptie, mobiliteit en levenswijzen. Dit informatiecentrum dat in 2002 werd opgericht, is een pionier voor Vlaanderen. Het helpt de inwoners van de provincie op een concrete manier om hun ecologische voetafdruk te verkleinen aan de hand van tips en workshops. Daartoe beschikt het enerzijds over een netwerk van experts, maar ontwikkelt het ook zelf projecten rond duurzaam wonen en eten.

www.milieuadvieswinkel.be

La Surizée: de energieke keuze van de Provincie Namen

“La Surizée wijdt zich al bijna 17 jaar lang met succes aan de productie van biogas. Vandaag vormt die een autonome, renderende activiteit die de hele plaatselijke gemeenschap ten goede komt. De ecologische, sociale en culturele actie van de vzw draagt bij tot het positieve imago van het dorp.” (Marcel Burniaux, afgevaardigd bestuurder van de vzw La Surizée)

Op 4 maart 2011 werd de Prijs voor Duurzame Ontwikkeling van de Provincie Namen, de provinciale versie van de Grote Prijs voor Toekomstige Generaties, toegekend aan de vzw La Surizée. Sinds 1994 slaagt deze erin om het culturele leven in het dorp Surice aan te wakkeren. Ze ontwierp ook een systeem voor de aanmaak van biogas dat elektriciteit en warmte produceert op basis van landbouwafval. Elk jaar produceert Surizée ongeveer 700.000 kW elektriciteit, meer dan het verbruik van de 140 woningen in het dorp, en energie om 17 woningen te verwarmen. Tot slot zijn er ook nog bijkomende projecten, zoals de productie van algen, die in groene brandstof worden omgezet.

Quelque Chose à Faire, een springplank naar het beroepsleven

“Toen Roger Vanthournout samen met enkele vrienden de vzw Quelque Chose à Faire opstartte, dertig jaar geleden, was dat omdat hij niet meer kon aanzien hoe de uitsluiting, de ontkenning van het burgerschap en de sociale nutteloosheid alle toekomstdromen van deze jonge volwassenen in de kiem smoorde.” (Bernard Spinoit, directeur van de vzw Quelque Chose à Faire)

De vzw Quelque Chose à Faire biedt stages aan in de bouwsector voor jonge volwassenen die om één of andere reden de boot naar de arbeidsmarkt misten. Het doel van deze “opleidingen op de werf” is hen te helpen om een plek in de maatschappij te vinden en meer zelfvertrouwen te krijgen door een beroep aan te leren. De vzw besliste enkele jaren geleden om de weg van de duurzame ontwikkeling in te slaan en integreert sindsdien ecologische bouwtechnieken in de opleidingen. Sinds de oprichting van Quelque chose à Faire in 1981 hielp de vzw al 3000 stagiairs aan beroepservaring. Tegelijk mogen haar klanten erop rekenen dat het uitgevoerde werk van hoge kwaliteit is.

www.qcaf.be

Voedselteams: een rechtstreekse schakel tussen producent en consument

“De Voedselteams ontstonden vanuit het groeiende wantrouwen van de consumenten jegens de kwaliteit van hun voeding. Onze doelstelling is om de vertrouwensband tussen producenten en consumenten te herstellen en bij te dragen tot duurzame landbouw.” (Uit de website van de Voedselteams)

Voedselteams is een netwerk van groepen consumenten en producenten in Vlaanderen. Een voedselteam is een groep van mensen uit een zelfde buurt die gezamenlijk verse groenten, fruit, vlees, brood, zuivel, Wereldwinkelproducten … aankopen bij producenten uit de streek. Het biedt de consumenten de mogelijkheid om kwaliteitsvolle landbouwproducten aan een eerlijke prijs aan te kopen. Voor de lokale producenten is het een gelegenheid om een stabiele afzetmarkt te bouwen en sociale banden te weven. Voedselteams ijvert voor de bevordering van kleinschalige, duurzame land- en tuinbouw en het behoud van lokale economieën. De Voedselteams vervullen een voortrekkersrol op het vlak van korte keten en alternatieve bedrijfsvoering.

www.voedselteams.be

Waak-BW, de reus van de beschutte werkplaatsen

“We zijn de eersten in de streek op het gebied van tewerkstelling en omzet. De burgermaatschappij ziet ons 100% als een organisatie met een humaan oogmerk, terwijl de industrie ons 100% als een gewone onderneming beschouwt.” (Luc Ysebaert, directeur van de vzw Waak)

Met zijn 1700 medewerkers is Waak de grootste beschutte werkplaats van Vlaanderen. Waak biedt gehandicapten een aangepaste, duurzame job vanuit de overtuiging dat dit de meest doeltreffende manier is om sociale integratie te bevorderen. Tegelijk wordt gepoogd om te voldoen aan de verwachtingen van de markt. De onderneming werd in 1965 opgericht; vandaag bedraagt haar omzet meer dan 40 miljoen euro. Waak moedigt haar werknemers aan om deel te nemen in de beslissingen en biedt hen ook concrete oplossingen op het gebied van huisvesting, dagelijkse activiteiten en verpleging.

www.waak.be